اجتماعیبرگزیده های سایتتیتر یک

اداره امور در رابطه به قرار داد سبزیجات وضاحت داد

تهیه و تدارکات تمام نیازمندی های مصرفی این واحدهای جانبی مربوط به ریاست عمومی اداره امور می باشد. علاوه بر این تهیه و تدارک غذای دفتر شورای امنیت ملی، ریاست دفتر مقام عالی و ریاست محافظت رجال برجسته که بیش از هشت هزار تن کارمند دارد، نیز مسئولیت اداره امور ریاست جمهوری می باشد.

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دارای واحدهای جانبی، مثل دفاتر معاونین ریاست جمهوری، دفتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، اداره تدارکات ملی، اداره ارتباطات استراتیژیک، اداره پالیسی و استراتیژی، اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، می باشد.

تهیه و تدارکات تمام نیازمندی های مصرفی این واحدهای جانبی مربوط به ریاست عمومی اداره امور می باشد. علاوه بر این تهیه و تدارک غذای دفتر شورای امنیت ملی، ریاست دفتر مقام عالی و ریاست محافظت رجال برجسته که بیش از هشت هزار تن کارمند دارد، نیز مسئولیت اداره امور ریاست جمهوری می باشد.

در سال مالی ۱۳۹۹ اداره تدارکات ملی برای چهار واحد ریاست جمهوری مجموعاً شصت دو میلیون و شصت و نه هزار و هشت افغانی، سبزیجات قرارداد کرده است که جزئیات آن قرار ذیل می باشد.

تدارک ۴۳ قلم سبزیجات ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود بیست سه میلیون و پنج صد و شصت چهار هزار و پنجصد و بیست پنج افغانی قرارداد گردیده است.

تدارک شانزده قلم سبزیجات ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر شورای امنیت ملی، در سال مالی ۱۳۹۹ مجموعاً ۵۴۸۸۰۰۰ قرارداد گردیده است.

تدارک ۳۰ قلم سبزیجات ریاست عمومی اداره امور که در حدود سی و یک میلیون و یکصد و پانزده هزار و سی و پنج افغانی قرارداد شده است.

تدارک سبزیجات شورای عالی مصالحه در سال مالی ۱۳۹۹ حدود دو میلیون و سه صد و هشتاد هشت هزار و شصت افغانی  قرارداد گردیده است.

که مجموعاً شصت دو میلیون و شصت و نه هزار و هشت افغانی از چهار واحد که محاسبه آن به دالر هشتصد و چهار هزار و دوصد هشتاد و سه دالر می شود، در سال مالی ۱۳۹۹ قرارداد صورت گرفته است.

اسناد این قرارداد های ضمیمه این وضاحت می باشد و در صورت که به معلومات و جزئیات بشتر بخاطر گزارش های تحقیقی ضرورت باشد، مطابق قانون دسترسی به اطلاعات به دسترسی متقاضیان قرار داده می شود.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن