اجتماعی

برگزاری رقابت دوچرخه‌سواری دختران برای مبارزه با خشونت علیه زنان

گروهی از دختران دوچرخهسوار، برای پیکار با خشونت در برابر زنان، مسیر لیسۀ حبیبیه تا موزیم ملی در کابل را رکاب زدند.
شماری از دختران جوان، برای پیکار با خشونت در برابر بانوان در یک رقابت دوچرخهسواری در کابل شرکت کردند.
این دختران که شمار شان به ۳۰ تن میرسید، روز پنجشنبه، مسیر لیسۀ حبیبه تا موزیم ملی را رکاب زدند.
این دختران دوچرخه سوار، میگویند که میخواهند با برگزاری این برنامه، پیامهای شان را برای شهروندان کشور برسانند که زنان هم میتوانند همانند مردان کار کنند، درس بخوانند و در فعالیتهای اجتماعی سهم بگیرند.
حیمده فطرت، یکی از این دختران دوچرخهسوار است. او که با شعار «آموزش حق زنان است» به جاده آمده، میگوید نمیخواهد دیگر سنتهای به گفتۀ او ناپسند زنان را از فعالیت در جامعه باز دارد: «زنان حق دارند تحصیل کنند، مانند مردان، مانند بچهها. قسمیکه در جامعۀ ما برای زنان بیشتر حق داده نمیشود، از تحصیل محروم میشوند.»
فروزان، دوچرخهسوار دیگری است که در این رقابت شرکت کرده. او اما دورنمای بزرگتری برای زنان در کشورش متصور است؛ اینکه زنان بتوانند تصمیمگیرنده باشند و پابهپای مردان در آبادی افغانستان سهم بگیرند.
او در این باره میگوید: «ما میخواهیم از زنان افغانستان دفاع کنیم تا در آبادی کشور سهم بگیرند و کاری را میتوانند انجام دهند.»
فرشته عزیزی را هم افزایش خشونت در برابر زنان متقاعد ساخته که تابو شکنی کند و در این برنامه حضور یابد: «زنان حق زندهگی عاری ا خشونت را دارند. نباید حق زن پامال شود.»
این دختران دوچرخهسوار کاغذهایی را که در آن شعارهایی در بارۀ منع خشونت در برابر زنان نوشته شدهاند، به شهروندان کشور توزیع کردند و از آنان میخواهند تا با زنان درست رفتار کنند.
آمنه امید، یکی دیگر از این دختران دوچرخه سوار میگوید: «دختران بایسکل ران، شعارهای شان را روی کاغذ نوشته کرده و به مردم دادند تا مردم هم با بایسکل رانی عادت کنند و این یک تابو نباشد.»

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن