اجتماعیبرگزیده های سایت

تعداد حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با هیئت تخنیکی بررسی وزارت معارف در ارگ دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ این هیئت به تعقیب پایان کار هیئت قبلی و در پرتو یافته های گزارش آن، یافته های تخنیکی خویش را در حضور رهبری وزارت معارف و شرکای بین المللی آن، به رئیس جمهور ارائه کرد.

هیئت تخنیکی یافته های خود را که در آن به مواردی چون نظارت از پروژه های ساختمانی، کیفیت عرضه خدمات معارف، تعداد معلمین و شاگردان و چگونگی پروسه تقرر معلمین پرداخته شده بود، ارائه کرد.

در یافته های هیئت تخنیکی آمده است که میکانیزم فعلی برای جلوگیری از فساد اداری و استفاده از منابع به شکل شفاف، پاسخگو نمی باشد.

همچنان یافته ها نشان می دهد که مردم و جامعه مدنی به معلومات کافی دسترسی ندارند تا از کارکرد های این وزارت نظارت کنند تا در صورت موجودیت مشکلات آن را گزارش دهند.

یافته های بررسی هیئت نشان می دهد که صلاحیت عقد قراردادهای شماری از ساختمان های مکاتب در سطح ولایات به شوراهای معارف داده شده بود و در بعضی موارد ساختمان های مکاتب تکمیل نگردیده و یا کار پروژه های ساختمانی با وجود پرداخت پول آغاز نشده است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش این هیئت، با در نظرداشت نقش مهم مردم و جامعه مدنی در جلوگیری از فساد اداری، به مسؤلین هدایت داد که یک میکانیزم ارزیابی و گزارش دهی را در وزارت معارف ایجاد کنند تا مردم و فعالان مدنی عرضه خدمات، کیفیت معارف، ساختمان مکاتب و تعداد معلمین و شاگردان را نظارت کنند و در صورت موجودیت مشکل آن را به مراجع مربوط گزارش دهند.

رئیس جمهور همچنان هدایت داد تا فهرست تمام مکاتب ترتیب گردد و قراردادهای که توسط شوراهای معارف عقد گردیده بود نیز مشخص شود، در صورتیکه کار ساختمانی شماری از مکاتب آغاز و یا تکمیل نگردیده باشد و یا هم قراردادها مشکل داشته باشند، شوراها و شرکت ها پاسخگو قرار گیرند.

رئیس جمهور در مورد موجودیت معلمین خیالی در وزارت معارف گفت، باید یک برنامه سرتاسری راه اندازی شود تا ارقام مقایسه شود و تعداد واقعی و حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد.

او علاوه کرد که معاشات معلمین نیز باید بگونه کامل و سراسری از طریق بانک و یا خدمات مبایل پرداخت شود که این کار در جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمک خواهد کرد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به افزایش حضور زنان در چوکات وزارت معارف، به مسئولین این وزارت هدایت داد که برنامه عملی را روی دست گیرند تا بر اساس آن افراد شایسته در سطح رهبری و پائین تر از آن جذب شوند و در استخدام معلمین نیز اولویت به فارغان پوهنتون ها، به ویژه برای طبقۀ اناث داده شود که از این طریق شفافیت پروسه استخدام تضمین و عدالت نیز تأمین گردد.

برچسب ها
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن