تیتر یکصلح

کاهش خشونت؛ طرح یا حرف ؟

متاسفانه عمده شاخص های موجود و مرتبط با کاهش خشونت ها ما را وادار میکند که پاسخی منفی به این سوال بدهیم.ا مسئله ابتدایی مبهم بودن مفهوم کاهش خشونت در ترمینولوژی سیاسی طرفین درگیر جنگ است. معیاری دقیقی برای اندازه گیری کاهش خشونت وجود ندارد.

خبرگزاری رشد:

چهاردهه است که افغانستان درگیر  یک جنگ داخلی و ویران‌گر است ؛ جنگی‌که در طول آن میلیون‌ها نفر جان خود را از دست داده اند و تمام زیربناهای سیاسی و اقتصادی، صدمه شدیدی را دیده اند. حال پس از ۴۰ سال جنگ داخلی و دو دهه جنگ و حضور امریکا در افغانستان، نیمه های شب گذشته، طرح «کاهش خشونت یک هفته‌ای»  بین طرف‌های درگیر جنگ، در کل  کشور به مرحله اجرا گذاشته شد؛ اما آیا واقعا این طرح، عملی است وخشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد؟

متاسفانه عمده شاخص های موجود و مرتبط با کاهش خشونت ها ما را وادار میکند که پاسخی منفی به این سوال بدهیم.ا

مسئله ابتدایی مبهم بودن مفهوم کاهش خشونت در ترمینولوژی سیاسی طرفین درگیر جنگ است. معیاری دقیقی برای اندازه گیری کاهش خشونت وجود ندارد. آیا بایستی کاهش تلفات یا کاهش تعداد عملیات ها را نشانه کاهش خشونت بدانیم؟ به صورتی که اگر در ۲۰۰ عملیات نظامی تعداد محدودی کشته شوند نشانه کاهش خشونت است اما اگر در ۲ عملیات شاهد کشته شدن صدها تن باشیم، این امر به معنای ثابت باقی ماندن یا افزایش خشونت ؟ اندازه گیری مقوله کاهش خشونت ها به مقدار زیادی دشوار و حتی امکان ناپذیر است. چرا که اساسا ابزاری برای تعریف و اندازه گیری چنین مفهومی وجود ندارد.

نکته دوم شیوه اجرایی این مفهوم ذهنی است. آیا در برخی از مناطق درگیری متوقف خواهد شد؟

آیا در مناطق خاصی تعداد عملیاتها کاهش پیدا خواهد کرد؟ در صورت توقف درگیری ها آیا مناطق فتح شده توسط طالبان به عنوان قلمروی این گروه مصونیت کسب خواهد کرد؟ از سوی دیگر در صورت کاهش تعداد عملیاتهای چه عاملی میتواند منافع سرایت درگیری به سایر مناطق یا افزایش آنها در صورت برهم خوردن توازن موجود شود.

از سوی دیگر آیا کاهش خشونت ها پاسخی برای مشکلات افغانستان خواهد بود؟ آیا کاهش خشونت میتواند در عین جاری بودن خشونت، موجب مشخص شدن وضعیت دولت آینده افغانستان در عنفوان بحران سیاسی موجود، فساد و مشکلات اقتصادی و اقلیمی باشد که هر کدام به نوعی خشونت را شعله ور میسازند؟

آیا کاهش خشونت ها پاسخی برای چگونگی بازگشت جنگجویان طالبان به جامعه ای خواهد بود که در آن حداقل امکانات و شاخص های اقتصادی و شهروندی نیز وجود ندارد؟

با توجه این موارد به نظر میرسد که مفهوم کاهش خشونت بیش از آنکه طرحی عملی باشد، یک مفهوم ذهنی و نسنجیده . حرفی روی کاغذ از سوی دوستان خارجی ما است تا بتواند پاسخی برای نیازهای امریکا در خصوص جنگ افغانستان باشد. مفهومی که خوشبینانه ترین جالتش به خروج امریکا از افغانستان کمک خواهد کرد و افغانستان را در یک آشوب گسترده رها خواهد کرد.

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن