افغانستانتیتر یک

کاهش خشونت علیه خبرنگاران و ضرورت حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران

روز پنج شنبه ( 29 ثور 1401 ) در نشستی که به مناسب بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات با ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردیده بود، مشکلات و موانع فراراه خبرنگاران و کار رسانه¬ای در افغانستان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. عدم دسترسی به اطلاعات درست، نبود آزادی بیان، مشکلات اقتصادی رسانه¬های کشور، برخورد نامناسب عده¬ای از نظامیان امارت اسلامی با خبرنگاران، به عنوان مهم¬ترین مشکلات فراراه کار رسانه¬ای و خبرنگاران در افغانستان نامبرده شد.


محفل با تلاوت آیاتی از کلام¬الله مجید آغاز گردید، سپس الحاج ابوذر صارم سرپلی عضو هویت رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬های افغانستان و رئیس نهاد رسانه¬ای افغانستان به نمایندگی از این فدراسیون، مهمانان و اعضای رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ را خوش آمدید، گفته و بیان داشتند که فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬های افغانستان پیوسته با وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای ذیربط ام/ارت اسلامی افغانستان در تماس بوده تا زمینه¬های بهتر برای فعالیت¬های رسانه¬ای و تامین آزادی بیان در کشور و حق دسترسی به اطلاعات را فراهم آورد.
در ادامه¬ی برنامه، محمد بشیر هاتف به قرائت گزارش و درخواست¬های فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬های افغانستان پرداخت، که مهم¬ترین موضوعات مطرح شده در این گزارش قرار ذیل است:
۱ــ حکومت باید هر چه بیشتر تلاش نماید، تا حس بدبینی موجود در برابر خبرنگاران را پایان داده، و به تمام مسوولان امور هدایت دهد، تا حقوق قانوني خبرنگاران را حرمت گزارند. همچنان خبرنگاران و مسوولان رسانه¬ها نیز، با در نظر داشت وضعیت موجود، قوانین و حدود اخلاقی خبرنگاری تلاش نمایند تا میزان سوء تفاهمات کاهش یابد.
۲ــ یکی از عواملی که سوء¬تفاهم میان حکومت، جامعه جهانی و جامعه مدنی را بیشتر می¬سازد، ارائه معلومات ناکافی و یا هم معلومات به گونه غیر مسلکی می¬باشد. سخنگویان ادارات دولتی و غیر دولتی به آموزش اختصاصی، مسلکی و فنی نیاز دارند، تا روند دسترسی به اطلاعات سریعتر، مسلکی تر و قناعت بخش¬تر گردد.
۳ـ به منظور کسب اعتماد مردم، خبرنگاران و جامعه جهانی، باید روند محاکمه افرادی، که خبرنگاران را مورد خشونت و انواع شکنجه قرار داده¬اند، سرعت گرفته و علنی گردد.
۴ـ حکومت، نهادهای حامی خبرنگاری در داخل، یوناما و نهادهای بین¬المللی حامی خبرنگاران باید در تفاهم و همکاری، مشترکا راه¬های بیرون رفت از وضعیت موجود را جستجو نمایند.
۵ـ حکومت باید جلو مداخلات ارگان¬های دیگر، در کار رسانه¬ها و آزادی بیان را گرفته و تنها از طریق وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و کمسیون¬هایی که در قوانین تصریح گردیده، به حل مشکلات و تخطی¬های رسانه¬ای و رسانیدن دیدگاه¬ها بپردازد. شکل¬گیری مجدد کمیسیون بررسی تخطی¬های رسانه¬ای و کمسیون حق دسترسی به اطلاعات ضروریست.
۶ـ فدراسیون از یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می¬خواهد، به وعده¬های خویش در رابطه به کمک مالی خبرنگاران باز نشسته و بی بضاعت از طریق حسابات بانکی آنان اقدام نماید.
۷ـ از آنجایی که مشکلات مالی رسانه¬ها در این اواخر بیشتر شده و توان پرداخت مصارف گزاف، مالیات و بل¬های بلند را ندارند، حکومت باید در حد ممکن تلاش نماید، تا بار این مصارف را از عهده رسانه¬ها بردارد.
۸ـ اشخاص و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه¬ها در داخل و خارج کشور، باید از راه¬های ممکن تلاش به خرج دهند، تا پول¬های منجمد شده¬ی افغانستان در بانک¬های خارج، دوباره آزاد گردد، زیرا بدون رونق بازار و فعالیت¬های اقتصادی، مشکلات رسانه¬ها و خبرنگاران حل نخواهد شد.
سپس ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان و معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن تایید برخی از مشکلات در امر اطلاع رسانی، از تعهد امارت اسلامی به آزادی رسانه¬ها و حق دسترسی به اطلاعات اطمینان داده و افزود: دوام کار رسانه¬ها و تلاش نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬ها قابل قدر است و انتقاد را اصل مهم برای ورود اصلاحات در نظام دانست، مجاهد در ادامه¬ی صحبت¬های خویش از رسانه¬ها و خبرنگاران خواست تا به منظور جلوگیری از سوء¬تفاهمات، مواردی را در زمان گزارش¬دهی مدنظر داشته باشند:
الف: اصول اسلامی
ب: منافع علیای کشور
ج: جلوگیری از شایعه پراکنی
۴ـ احترام به حریم خصوصی افراد
ذبیح الله مجاهد افزود: در اثر تلاش¬های پیهم وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون بررسی تخطی¬های رسانه¬ای و کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات نیز از امروز دوباره به فعالیت آغاز می¬نماید.
او همچنین ادامه داد: که پیشنهاد کاهش مصارف مالی رسانه¬ها را نیز به رهبری امارت اسلامی ارائه کرده و به زودی درین راستا نیز، با رسانه¬ها همکاری صورت خواهد گرفت.
حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان و عضو هئیت رهبری فدراسیون، از دیگر سخنرانان این برنامه بود، او با تقدیر از اقدامات وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور فعال سازی کمیسون¬های بررسی تخطی¬های رسانه¬ای و همچنین کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، خواهان اتحاد نهادها و ژورنالیستان به منظور تامین حقوق مادی و معنوی¬شان شد. آقای بارکزی از نمایندگی سازمان ملل در افغانستان خواست تا به تعهداتش وفا نموده و خبرنگاران بازنشسته و بی بضاعت را حمایت نماید.
رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان در ادامه صحبت¬های خویش خواهان شفافیت در حساب دهی و حساب¬گیری از اشخاص و اداراتی شد، که به منظور کمک به خبرنگاران، از مراجع مختلف پول گرفته¬اند، آقای بارکزی ادامه داد، که فدراسیون خانه¬ی مشترک همه¬ی ژورنالیستان و رسانه¬های افغانستان است و افزود، که دفاع قانونی و مشروع از حقوق هر خبرنگار و هر رسانه، مسئولیت این فدراسیون است.
تاج محمد احمدزاده عضو فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رئیس اجرایی اتحادیه ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان، یکی دیگر از سخنرانان این برنامه بود، ایشان روز سوم می (روز جهانی مطوبعات) را از مهم¬ترین روزها در تقویم خبرنگاری دانسته و تاکید بر لزوم برزگداشت از این روز را داشتند، او همچنین در ادامه¬ی صحبت¬های خویش از کاهش تدریجی گراف خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه¬ها اظهار خوشبینی نموده و افزود، که هر چه زودتر باید گراف خشونت ها در برابر خبرنگاران به صفر برسد.


سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران و عضو فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬ها در ادامه به ابراز سخن پرداخته و از دوام کار و پیشرفت¬های بیشتر فدراسیون مذکور اطمینان داده و افزود که این خانه مشترک تمامی ژورنالیستان و رسانه¬های افغانستان با در نظر داشت، معیارهای قانونی و اخلاقی، همچنان به مبارزه خویش ادامه داده و نخواهد گذاشت شخص و یا هم گروهی در فعالیت¬های آن خلل وارد نماید.
عبدالحق حماد رئیس عمومی نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ آخرین سخنران این محفل بود، که ضمن تقدیر از کار و فعالیت فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬ها، ارقام رسمی رسانه¬های فعال و غیر فعال را ارائه کرد. حماد گفت که، از زمره¬ی ۴۰۵ رسانه¬ی صوتی و تصویری که از سال ۱۳۸۲ بدین سو جواز فعالیت اخذ نموده بودند، ۷۱ رسانه غیر فعال شده و تنها ۱۰ رسانه جوازهای شانرا ملغی کرده-اند. رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود؛ که نیروهای خارجی در افغانستان نیز رسانه¬هایی داشتند، که با رفتن ایشان این رسانه¬ها از فعالیت باز مانده¬اند. آقای حماد خوهان هماهنگی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای ژورنالیستان و رسانه¬ها شد، تا هر دو بتوانند وضعیت موجود را مدیریت و راه های معقول بیرون رفت از آن را جستجو نمایند.
در اخیر نیز این محفل با دعای اختتمامیه عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به پایان رسید.

لینک کوتاه
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن