اشرف غنی، رئیس ، افغانستان، حکومت ملی

دکمه بازگشت به بالا
بستن