افغانستان در حکومت وحدت ملی بر سر دوراهی دوستی با هند و خشم پاکستان قرار گرفته است و اگر غنی در سال 2014 با دست دوستی و وعده همکاری همه جانبه به پاکستان رفت و پاسخی جز جنگ و هراس افکنی بیشتر ندید

دکمه بازگشت به بالا
بستن