به باور کارشناسی من عدم نظارت از طرف رهبری ناحیه های شهری در اغمار ساخت فابریکه صنعتی در درون شهر، منزل های کلی در دامنه کوه ها و تپه های شهر و ساخت خانه خود به صورت غیراستاندارد، منزل های غیرمجاز

دکمه بازگشت به بالا
بستن