به گزارش خبرگزاری رشد، آقای اخپلواک گفت: “رییس جمهوری به این اعتقاد است تا زمانی که نهاد‌های قوی ملی افغانستان که ثبات کشور را تضمین می‌کند به وجود نیاید، تغییر نظام درد مردم را دوا کرده نمی‌تواند.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن