به گزارش خبرگزاری رشد، ساکنين ولسوالى متذکره مى گويند که مشکلات ناامنى درمنطقه وجود ندارد؛ اما مردم براى شکارکردن، تفنگ هاى جديد چره يى را به دست آورده و در حادثات جنايى نيز از آن استفاده مى نمايند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن