به گزارش خبرگزاری رشد، مولوی سدوزی، عالم دین میگوید: “جنگ با خوارج فرض عین است، خوارج داعش است، این ها افغان نبوده بلکه خارجی ها هستند که حکومت باید جلو رشد شان را بگیرد.”

دکمه بازگشت به بالا
بستن