به گزارش خبرگزاری رشد، “کریستوس استیلیاندس”، کمیسر امور بشردوستانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم به پناهندگان کمک کنیم در عین حل اروپا را در آستانه سقوط ارزیابی کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن