به گزارش خبرگزاری رشد؛ این هیئت به تعقیب پایان کار هیئت قبلی و در پرتو یافته های گزارش آن، یافته های تخنیکی خویش را در حضور رهبری وزارت معارف و شرکای بین المللی آن، به رئیس جمهور ارائه کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن