به گزارش خبرگزاری رشد؛ این واسطه نقلیه نوع کرولا دارای پلیت (4 ــ 74289ش) به رنگ سفید بوده که در داخل آن دو بوشکه (30) لیتره مملو از مواد انفجاری جاسازی شده بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن