به گزارش خبرگزاری رشد؛ بر بنیاد این گزارش، این پناهجویان در مرز صربستان با هنگری بدون دستررسی به امکانات زنده‌گی از جمله دست شویی‌ها، شاورها به سرمی برند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن