به گزارش خبرگزاری رشد؛ حبیب حسام رئیس روابط بین المللی هلال احمر افغانی گفت: به همکاری نهاد خیریه آلمانی بنام “دهکده صلح” 52 کودک مصاب به بیماری استخوان شکن و سوختگی شدید، صحت یاب شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن