به گزارش خبرگزاری رشد؛ در مادۀ ٧٩ قانون اساسى درج است: “حکومت می تواند در حالت تعطيل مجلس نمايندگان؛ درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امورمربوط به بودجه وامور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن