به گزارش خبرگزاری رشد؛ سید ناصر موسوی عضو جامعه مدنی گفت: حکومت جز ایجاد کمیسیون حقیقت یاب کار دیگری کرده نمی تواند، نتیجه یافته های کمیسیون هم با مردم و رسانه شریک ساخته نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن