به گزارش خبرگزاری رشد؛ ناجیه طارق معین وزارت صحت عامه کشور امروز هنگام افتتاح این مرکز گفت:”هدف از ایجاد این مرکز فضای مصوون وآرام برای جوانان است که از مشوره دهی صحی مستفید شوند”.

دکمه بازگشت به بالا
بستن