تقرر، جدید، وزارت داخله، افغانستان، قومندان امنیه غزنی،

دکمه بازگشت به بالا
بستن