خالد، حمله، شوراب، طرح پاکستان، هلمند، افغانستان، کشته، زخمی، اردو ملی

دکمه بازگشت به بالا
بستن