“سیگر” یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا دراموربازسازی افغانستان، دریک گزارش تازه اش به کمبودی ها ونقیصه ها درساختمان جدید وزارت دفاع ملی، پرداخته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن