مسؤلان حکومتي همواره وعده داده اند که امنيت شهروندان را بهبود مي بخشند؛ اما نه تنها اين وعده ها جامه عمل نپوشيده که ناامني چون اژدهاي دوسر زندگي و حيات مردم را به مخاطره انداخته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن