هرچند بسیاری ازکشورهای جهان میزان کمک های شان را به افغانستان کاهش داده اند، اما هند بر ادامه کمک هایش به افغانستان تاکید می ورزد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن