وزير داخله و نيروهاى امنيتى زير دست اش از گرفتن امنيت حكمتيار ابا ورزيده است. اين در حالي است كه حكومت افراد وابسته به حكمتيار را ملبس با لباس هاى نظامى كرده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن