یکی از چندین نفری که توانست از زنده زنده سوزانده شدن توسط حکومت نیجریه در فجایع سال گذشته زاریای نیجریه فرار کند: بعد از گذشت یک سال همچنان به شدت درد دارم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن