حال اگر چنین اشتیاق و برنامه ریزی، خرج مدیریت جنگ و فساد می شد، افغانستان دیگر نه با چالش افراط گرایی مواجه بود و نه ناامنی و تبدیل می شد به کشور گل و بلبل.

دکمه بازگشت به بالا
بستن