حال مي بينم كه به صدها سرباز و افسر اردوى ملى قهرمان ما به كمك مزدوران و عُمال داخلى شان قتل عام مي شوند، به حدى كه حكومت از ارايه ارقام دقيق شهدا هراس دارد و توسط سخنگويان اش يا اغماض مي كند

دکمه بازگشت به بالا
بستن