حامد كرزی در آغاز كارش با صدور فرمانِ سر به خود و به دور از خواست مردم، قيد كرد كه تمام اقوام در تذكره ها «افغان» خطاب شوند و اين نيت كرزی جز منافقت و به هم اندختن اقوام، هدف ديگری در پی نداشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن