طالبان بطور فزاينده اي از اين امکانات و تکنولوژي بهره مي جويند طالباني که در زمان حکومت شان تلويزيون را بر مردم ممنوع کردند و دارندگان تلويزيون را مجازات و تلويزيون هايشان را مي شکستند

دکمه بازگشت به بالا
بستن