هرچند مردم افغانستان و پاکستان به دلیل اشتراک های زبانی و فرهنگی روابط نزدیک و گاه درهم تنیده دارند و همواره اقوام مختلف در دو سوی مرزه در حال رفت و آمد و یا سکنی گزیندن در سرزمین های یکدیگر بوده

دکمه بازگشت به بالا
بستن