هرکسی با کوله باردرد سفر رخت سفر بسته ودرد دل های دارند.چیزی به غیرازقصه های جنگ با خود نیاورده اند.شماری ازاین خانواده ها یا شماری ازاعضای خانواده های شان را ازدست داده اند ویاهم درخانه رها کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن